China Asphalt Plant Machinery, China Asphalt Plant